Slovníček pojmů

Adhoc

Jednorázový výzkum, pouze pro klienta, forma dotazníku.

Afinita

Ukazatel vhodnosti zařazení reklamy / média / pořadu / času pro vybranou cílovou skupinu. Čím je index větší, tím je pořad vhodnější.
0- Minimum
1- Neutrální
1+ vysoká
Poměr zásahu média (pořadu) v cílové skupině k zásahu v populaci (celkový počet TRPs / celkový počet GRPs).

All hands on the desk

Podílet se musí všichni. Klient zadá několika agenturám klientský brief --- jsou do pitche - dostane to na starosti nějaký acounťák z agentury (např. Dorland )--- vytvoří se creative brief---- v případě dalších otázek se dělá debrief --- upřesnění klientem --- návrh kampaně na základě představ, požadavků, finančních možností a očekávaných dopadů.

ATL

Above the line - --- mediální reklama (TV, rádio, tisk a venkovní reklama) / BTL - below the line veškerá ostatní propagace (spotřebitelské soutěže, internetová reklama a webovky apod.)

ATS (Average Time Spent)

Průměrná doba, kterou jedinec stráví s daným médiem (sledoval, poslouchal, četl) za určitý časový úsek (většinou den). Vztahuje se buď k celé skupině, nebo pouze k lidem, kteří se s médiem setkali.

B2B

Busines to business

B2C

Busines to customer

Banner

Buď reklama ve formě proužku na webu, nebo venkovní reklama ve tvaru proužku. Výzkumy - kvalitativní (důkladný, na malém počtu lidí) x kvantitativní.

Bigboard

(velký billboard - rám s daným rozměrem) x MEGABOARD (většinou jednorázová obrovská plošná reklama, jinde nepoužitelná) - př. na opravovaných domech apod.

Corporate identity

("korporát") - firma má svůj vlastní logotyp, vlastní grafiku, jasně dáno, co kde musí být

CPP (Cost per point)

Cena za jeden bod (procento - point) cílové skupiny. Analogie CPT (relativizace k velikosti cílových skupin): CPP = CPT * počet jedinců cílové skupiny v tisících odpovídající jednomu %. Využívá se k porovnávání efektivity médií, kampaní, časových úseků pro různé cílové skupiny.

CPT (Cost per thousand)

Cena za tisíc kontaktů cílové skupiny za období, kampaň, médium. Slouží k porovnání cenové efektivity médií, kampaní, časových úseků podle absolutního zásahu. Využívá se při porovnávání více trhů (rozdílné velikosti stejných cílových skupin).

Direct response

Reklama, u které očekáváme okamžitou reakci - např. teleshopping, inzerát s kupónem...

Efektivní frekvence

Počet kontaktů cílové skupiny s reklamním sdělením, při které se dosahuje optimálního výsledku. Vstupní parametr pro mediální plánování, který určuje mediální váhy kampaně.

E= m.c2

E - efekt, M - média, C - kreativita, pokud C = 1 - nic nepokazím, ale ani neudělám průlom (např. překlad reklamy s hezkou paní a trapnou reklamou na prášek)

Event

Společenská akce, kterou agentura vymýšlí pro klienta

Explikace

Zdůvodnění

Frekvence

Počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období.

FMCG

Rychloobrátkové zboží (jídlo, pití., rychlá spotřeba)

GRP (Gross Rating Point)

Ukazatel síly kampaně. Odpovídá celkovému počtu kontaktů cílové skupiny. Nemá limitní hodnotu. Používá se pro cílovou skupinu 15+. 1 bod (point) = 1 procento cílové skupiny. 200-300 -slabá, 500 -střední, 1000 a víc--- silná kampaň.

Guerilla marketing

Na hraně zákona (partizánština), marketing, který nic nestojí, ale vyvolá velký ohlas - př. "běžný prací prostředek" denně v televizi - dovětek.

Headline

(mění se..) x SLOGAN=CLAIM (stále stejný - např. chráníme vaše sny..)

Indoor

Marketingové aktivity uvnitř

Instore

Reklama v obchodech

Layout

Rozvržení prvků na stránce

Médium

Nosič informace (rádio, tisk...)

Mediální agentura

Navrhuje média plán - není svázána ani s médii ani s mediálními zastupitelstvími, nakupuje reklamní prostor pro klienty či agentury.

Mediální zastupitelství

Prodává reklamní prostor, který médium nabízí - exkluzivita

Na spad

Reklama bez okrajů - jde mimo stránku

Na zrcadlo

Reklama s rámečkem

Omnibus

Pravidelný výzkum (např.výzkum známosti značky apod.), možno zadat jakoukoliv otázku, která mě zajímá - poskládají z toho dotazník pro cca 1000 osob, relativně levné

OTS/OTH (Opportunity to see / hear)

Ukazatel intenzity kampaně. Průměrný počet kontaktů jedinců z cílové skupiny s reklamním sdělením za určité období (zahrnují se pouze lidé, kteří se s kampaní setkali aspoň jednou).
Příklad: Kampaň: W 35+, OTS: 8,5 OTS Ženy starší 35 let, které alespoň jednou v průběhu kampaně viděly spot, ho viděly průměrně 8,5 krát.

Outdoor

Marketingové aktivity navenek

Packshot

Závěrečný záběr v TV reklamě, záběr na obal

Pitch

Totéž co tender (výběrové řízení)

PR článek x advertorial

(reklamní článek, který si agentura dělá sama - klient dává pouze podklady, příp.dělá korekce textu)

Product placement

Umístění produktu ve filmu

Podval

Malinký proužek inzerce na konci stránky

Postpackshot

Poslední záběr po několika vteřinách (1-2) vztahující se ke spotu

Rating

Procentuální část cílové skupiny sledující (poslouchající) médium, program, spot v určitém časovém úseku. Nikdy nemůže být větší než 100.

Reachové parametry

Vyjadřují kolik % cílové skupiny reklamní sdělení (médium) zasáhlo určitou frekvencí např.:
Reach 1+ (Net Reach, Coverage) -aspoň jeden kontakt.
Reach 2+ - dva a více kontaktů.
Reach 3-5 - tři až pět kontaktů.
Maximální hodnotou je 100%. Efektivní reach vyjadřuje pokrytí cílové skupiny optimální frekvencí.

Sampling

Propagace pomocí vzorků

Share

Podíl cílové skupiny / média / segmentu / produktu na celkové sledovanosti, GRP, inzerci, prodejích za určitý časový úsek. S.O.V.(Share of Voice), S.O.S.(Share of Spends), S.O.M. (Share of Market).

Storyboard

Rozkres budoucího spotu

SWOT

Analýza pro a proti. SWOT analýza je metoda analýzy používána hlavně v marketingu, díky které je možné zhodnotit silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Threats) spojené s určitým produktem, značkou, projektem, typem podnikání či firmou obecně. Přitom platí, že silné a slabé stránky se týkají konkrétního produktu, příležitosti a hrozby jsou popisem trhu neboli prostředí kolem produktu.

Teaser

Z TV reklamy nebo také na billboardu - anonymní upoutávka na budoucí reklamu --- snaha navnadit na to, co přijde.

TRP (Target Rating Point)

Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy). TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině - ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.
Příklad 1: Pro prodej aut cílíme na cílovou skupinu muži 25-40 let. TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 18% a 16% v cílové skupině muži 25-40 let, tedy celkem dosáhla 34 TRPs.
Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita. GRP doručené jiné než základní cílové skupině Populace 15+.

Ucho

Malinký titulek vlevo nebo vpravo na titulní stránce.

Viral

Reklama, která se šíří sama - zejm. vtipné sdělení, lidé posílají sami

Oddělení

Client service

Oddělení v mediální agentuře, které se stará o jednoho nebo více klientů, zadavatelů reklamy. Oddělení vede zpravidla Client Service Director.

Account

Spolupracuje s klientem, předkládá návrhy, fakturuje apod.
- ACCOUNT DIRECTOR
- ACCOUNT MANAGER
- ACCOUNT EXECUTIVE - podržtaška
- Dohromady tvoří klient service

Kreativní oddělení

Art director - vizualizace, obrazová stránka reklamy

Copywritter

Osoba, mající na starosti psaní (skládání) textů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Kromě klasických textů reklamy se využívá i při psaní PR článků nebo Search Marketingu. Textová stránka reklamy, i TV reklama.

Creative director

Šéf

DTP

tzv. "détépko" - DTP (desktop publishing) - označení pro firmu nebo oddělení reklamní agentury připravující dokumenty pro polygrafický tisk..

Traffic

1. Traffic je pojem z internetového marketingu. Obecně znamená - návštěvnost webu.
2. Zaměstnanec reklamní agentury, který je zodpovědný za dodání a pohyb reklamních podkladů (TV vysílacích kazet, tiskových náhledů, MPEG, MP3 atd.)
- Pouze ve větších firmách - dispečink prací pro klienty